คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

นิทรรศการสาขาวิชา
  • นิทรรศการด้านพืชไร่
  • นิทรรศการด้านพืชสวน
  • นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์
  • นิทรรศการด้านอุสาหกรรมเกษตร
  • นิทรรศการด้านประมง
  • นิทรรศการด้านสารสนเทศการเกษตร
becthai.com ผู้สนับสนุน
(หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมประกวด/แข่งขัน ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560)

Since July 2013
Free Hit Counters
Free Hit Counter

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 85 ถ.สถลมาร์ค. อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190. Tel 0-4535-3500, Fax 0-4528-8373